logo

 

 

 

 


Start Inne Fundusze na promocję żywności
Fundusze na promocję żywności PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2011 18:27

1 lipca 2009 roku weszła w życie długo oczekiwana ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ustawa reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Główne cele utworzenia funduszy to: wspieranie marketingu rolnego oraz wzrost spożycia i promocja produktów rolno-spożywczych. Dla realizacji powyższych celów zgodnie z ustawą  tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka; (pierwotna nazwa: Fundusz Promocji Mleczarstwa)
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Jakie działania wspierają fundusze promocji?
Wszystkie fundusze mają za zadanie realizację celów określonych w artykule 2 ustawy. Poniżej przykładowo wyszczególnione jest, co zgodnie z ustawą może być wspierane przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wspiera:

 • działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach mięsa wieprzowego,
 • działania mające na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów,
 • udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wieprzowego,
 • badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów,
 • badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wieprzowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 • szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego,
 • działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wieprzowego.

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:

 • działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 • działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież,
 • udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,
 • badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 • badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 • szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw,
 • działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw.

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wspiera:

 • działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki,
 • działania mające na celu promocję spożycia przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki,
 • udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetworzeniem pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki lub przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki,
 • badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki,
 • badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 • szkolenia producentów i przetwórców zbóż,
 • działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku zbóż i przetworów zbożowych.

Kto może się ubiegać o środki funduszy promocji?

1) Ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) Ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Kto jest obowiązany do wpłat na fundusze promocji artykułów rolnospożywczych?

Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka obowiązane są podmioty skupujące mleko w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Dla pozostałych funduszy, wpłaty są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, to jest od następujących towarów: świnie żywe, bydło mleczne żywe; cielęta żywe; pozostałe żywe bydło i bawoły z wyłączeniem cieląt, konie i pozostałe zwierzęta koniowate żywe, owce żywe, pszenica durum; pozostała pszenica; kukurydza z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej; jęczmień; żyto; owies; pozostałe zboża, warzywa strączkowe świeże lub schłodzone (fasola, groch); warzywa strączkowe suszone (fasola, bób i bobik, ciecierzyca, soczewica, groch); warzywa świeże lub schłodzone (kapusta, kalafiory i brokuły, sałata, cykoria, szpinak, ogórki, pomidory, marchew i rzepa, ziemniaki, pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych i inne); owoce ziarnkowe i pestkowe i inne; kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gat. Gallus domesticus; indyki; gęsi; kaczki; perliczki,; strusie żywe hodowlane; pozostałe ptaki żywe hodowlane, ryby.

Wpłat dokonują przedsiębiorcy: prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń; bydła lub cieląt; uboju koni; uboju jagniąt lub owiec; uboju drobiu; przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż, skupują owoce lub warzywa, ryby lub prowadza działalność polegającą na wywozie żywych zwierząt za granicę Polski.

Podmioty te przy zakupie każdego z towarów, od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji, są zobowiązane do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary. Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Wpłaty, pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji, są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy:

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), którzy wytwarzają owoce i warzywa,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze.

Artykuł nie omawia wszystkich szczegółowych rozwiązań, a tylko sygnalizuje problem, zainteresowanych odsyłamy do Ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która jest publikowana w DzU z 2009 nr 97, poz. 799.

Marta Adamowicz,
KPODR Minikowo

09 2009

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla themes domain registration india Valid XHTML and CSS.